Aminokiseline

Na kvalitet proteina u ishrani domaćih životinja utiče količina i međusobni odnos aminokiselina u hranivima, posebno sadržaj esencijalnih, kao i obim resorpcije i metabolizma u ćelijama. Elixir Feed Additives tržištu nudi aminokiseline renomiranog proizvođača CJ.

BestAmino L-Lysine
L-Lizin je esencijalna amino kiselina važna za monogastrične životinje. Ne može se sintesitati u organizmu domaćih životinja, tako da se mora uneti hranom. L-Lizin je prva limitirajuća amino kiselina u ishrani svinja zasnovanoj na žitaricama/soji. Zbog toga, slobodan L-Lizina je neophodan da bi životinje ispoljile pun potencijal u prirastu. BestAmino L-lizin HCL je visoko kvalitetna amino kiselina proizvedena fermentativnim procesom Corynebacterium glutamicum, sa isto om od minimum 99% i aktivnošću lizina od minimum 79%.

BestAmino L-Met100
Metionin je esencijalna amino kiselina i zajedno sa lizinom, jedina protenogena amino kiselina koja sadrži sumpor. Metionin je prva limitirajuća amino kiselina zajedno sa lizinom u ishrani živine i druga od četri limitirajućih kod svinja. Kao najvažniji donor metil grupe u metabolizmu, metionin je važan za optimalnu sintezu proteina i za razvoj perja i performanse nosivosti. BestAmino L-Met100 je prvi isti L-metionun dostupan za ishranu životinja. BestAmino L-Met100 se dobija fermentacijom i u potpunosti sadrži bioaktivnu L formu metionina. Sadrži minimum 99% L-Metionina.

BestAmino L-Threonin
L-Treonin je esencijalna amino kiselina za monogastrične životinje. U ishrani svinja je druga limitirajuća aminokiselina posle lizina u ishrani zasnovanoj na žitaricama/soji. Nezavisno od njegove uloge u sintezi proteina, treonin ima važnu ulogu kao glavna komponenta crevnog mukusa. Šta više, treonin je značajna gradivna karika imunoglobulina. BestAmino L-treonin je visoko kvalitetan produkt bakterijske fermentacije sa 98,50% aktivnog L-treonina.

BestAmino L-Trtptophan
L-Triptofan je četvrta limitirajuća amino kiselina posle lizina, treonina i metionina kod svinja. Kao dodatni efekat u sintezi proteina, L-triptofan igra specifičnu ulogu i u drugim fiziološkim procesima. Na primer, uloga prekursora niacina ili neurotransmitera serotonina koji je uključen u regulaciji konzumacije hrane. L-Triptofan je visoko kvalitetna amino kiselina dobijena fermentativnim procesom bakterija, aktivnost L-triptofana je minimalno 98%.

BestAmino L-Valin
Valin je esencijalna amino kiselina i zajedno sa izoleucinom i leucinom pripada grupi amino kiselina sa račvastim lancem. Valin je posle lizina, treonina, metionina i triptofana sledeća limitirajuća amino kiselina u ishrani svinja, posebno kod korišćenja smeša sa smanjenim nivoom proteina. Dodavanje valina u ishrani tovnih svinja dovodi do ispoljavanja punog potencijala visoko selektovanih linija svinja u modernom svinjarstvu, i njihove visoke potrebe u kvalitetnim proteinima, dodatno smanjuje emisiju amonijaka. BestAmino L-valin je visoko pročišćena amino kiselina proizvedena bakterijskom fermentacijom, u suvoj materiji sadržaj L-valina je najmanje 98%.

AminokiselineDobavljačProizvođačZemlja porekla
LizinCJ Europe/PT CheilPT CheilIndonezija
MetioninCJ Europe/CJ Bio MalaysiaCJ IndonesiaMalezija
TreoninCJ Europe/CJ BioTechCJ BioTechKina
TriptofanCJ Europe/PT CheilPT CheilIndonezija
ValinCJ Europe/CJ BioTechCJ BioTechKina
TaurinOrffaFuchi PharmaceuticalKina